Buffer Video
InuitTVAnnouncementInuk1(ᔪᓚᐃ 9, 2020 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) – ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ (ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᓕᕕᓴᓕᕆᔩᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᕐᐳᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᒃᑲᑦᑕᐅᒍᑕᐅᓛᕐᑐᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐅᓪᓗᖓ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ