Buffer Video
Superintendent Bob Nelson's Message! HmongZoo siab hnub Friday #FUSDFamily! Cov lus no yog ib qho yuav tsum mloog rau txhua tus! Tus Thawj Saib Xyuas Nelson tab tom qhia peb cov haujlwm tam sim no kom coj cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm nyab xeeb rau hauv tsev kawm ntawv.