Buffer Video
tus lwm thawj tswj hauv paus tsev kawn ntawv misty hawj cov lus_22Mus saib Tus Lwm Thawj Saib Xyuas Haujlwm Nws cov lus uas nws qhia cov ntaub ntawv tseem ceeb.